Premi L’enginyeria i els infants (6-12)

Promoció de l’enginyeria i la tecnologia a l’educació primària

El premi neix amb la voluntat de ser un element dinamitzador de la millora dels camps de l’enginyeria i la tecnologia a l’educació primària en l’àmbit de la Catalunya Central. Actualment, el premi és fruit de la col·laboració entre el Lab 0_6 Umanresa i el Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM Cat Central) entitats interessades a promocionar el coneixement científico-tecnològic des de les primeres edats.

Requisits

Poden participar en el concurs els mestres responsables de grups escolars de primària de centres educatius de la Catalunya Central.

La convocatòria accepta fins a un màxim de 25 inscripcions. En cas que se’n rebin més de les assumibles, els organitzadors faran una selecció de candidats a partir dels següents criteris:

  • S’acceptarà un màxim de 2 participants per escola.
  • Es prioritzarà la participació de candidats que no ho hagin fet en edicions anteriors del premi (o del Premi La ciència i els infants).
  • Es tindrà en compte l’ordre d’inscripció.
Compromisos

La participació al premi comporta:

1. La mestra que s’inscriu es compromet a planificar i elaborar una proposta de l’àmbit de l’enginyeria o la tecnologia  per al seu grup classe seguint els criteris que marca Umanresa-Lab 0_6. També haurà de documentar-la, recollint-ne la informació bàsica en una fitxa que proporcionarà l’organització i que s’haurà de lliurar en el termini indicat. Les propostes són pensades i elaborades per les mestres i adreçades als nens i nenes de primària.

2. La mestra o mestres responsables del grup també es comprometen a prendre part en 3 sessions de formació virtuals per a orientar i ajudar en l’elaboració de les propostes. La formació serà gratuïta per les mestres i anirà a càrrec de l’equip d’educació infantil UManresa.

Horari: de 17:30 a 19:00h

Dates de les trobades curs 22-23: Datens pendents de confirmar

3. La mestra responsable del grup també es compromet a la presentació pública de la proposta el dissabte 20 de maig de 2023 al matí. El públic assistent seran prioritàriament famílies dels centres participants.

Premis

S’atorgaran tres premis, el primer per un import de 600 euros, el segon de 400 euros i el tercer de 200 euros. Els premis, atorgats per CETIM CAT Central, consistiran en material educatiu per a l’aprenentatge científico-tecnològic a criteri de l’equip educatiu de l’escola.

El lliurement dels premis tindrà lloc en un acte públic que es farà a la seu de la Fundació Universitària del Bages, entre quinze dies i un mes després del dia del veredicte.

Els treballs premiats es difondran a través del web d’UManresa, a partir de la informació i el material gràfic aportat.

Jurat

El jurat estarà integrat per dues persones de l’equip docent d’educació infantil d’Umanresa més dues persones de l’entitat col·laboradora (CETIM CAT Central).

Els criteris de valoració tindran en compte:

1. La capacitat de la proposta per orientar clarament cap a idees rellevants del món de l’enginyeria o la tecnologia.

2. La possibilitat d’afavorir la iniciativa diversa i les diferents solucions.

3. L’originalitat en l’enfocament de la proposta. No es podrà presentar una mateixa proposta en diferents edicions del premi.

4. La cura en la tria dels materials:

– Quantitat: amb tot el material necessari però sense materials distractors que no aportin valor.

– Estètica: fugint d’estereotips i infantilismes.

– Robustesa: elaborats amb material resistent que suporti l’ús continuat per part dels infants, a la Fira i a l’escola.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic en el mateix acte de lliurement de premis i posteriorment a través dels webs de les entitats organitzadores.

El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

El concurs pot quedar desert.

Organitza:

Col·labora:

Logo CETIM Catalunya Central